Tipster Competition April 2021

Basic Information

Progress: 68%

60

01-Apr-2021 UTC

30-Apr-2021 UTC

Top 3 Tipsters

Name

LSP

ROI

bozenka

bozenka

+31.51

+7.28%

Šmixo

Šmixo

+18.59

+8.69%

Tato1205

Tato1205

+18.11

+62.45%

Messages

Log in to Myfairbet

Forgot your password?

or